Για επίσκεψη σας στο κατάστημα παρακαλούμε καλέστε μας για ραντεβού
Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Το www.galaz.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων μέσω Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία “Δημήτρης Ποστανίδης” και τον διακριτικό τίτλο “Galaz wedding-baptism” που υδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Παπαζαχαρίου 6-8, με Α.Φ.Μ 066229061, Δ.Ο.Υ Καλλιθέας.    Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς!

Γενικοί όροι χρήσης
Η κάθε χρήση της ιστοσελίδας www.galaz.gr από τον εκάστοτε επισκέπτη ή χρήστη, διέπει από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους καλείται να αναγνώσει πριν την περιήγησή του και συναινεί ότι με μόνη την περιήγησή του σε αυτή τους έχει αποδεχθεί και συναινεί με το περιεχόμενο τους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και προσθήκη αλλά και κατάργηση τμήματος ή και του συνόλου σελίδων, κατηγοριών, εφαρμογών ή και τις τιμές προϊόντων χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να έχει καμία υποχρέωση για να ειδοποιήσει για την τροποποίηση τους. Έτσι ο επισκέπτης ή ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος “galaz.gr” οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει.

Πληροφορίες & Προϊόντα
Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές.
Η Εταιρεία στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους. Η Εταιρεία ενημερώνει ότι το φωτογραφικό υλικό που αναρτάται σε κάθε προϊόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη / πελάτη, ενδέχεται να έχει μικρές αποκλείσεις από το τελικό παραδοτέο προϊόν, η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για τις αποκλίσεις αυτές. Οι μικρές αποκλείσεις δεν αναιρούν τη φύση και τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως αυτές περιγράφονται.
 
Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε ο παρόν Ιστότοπος να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους την έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κάθε επισκέπτης / χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στον Ιστότοπο περιερχομένου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο, ζημιά (θετική / αποθετική) και καθυστερήσεις κατά τη χρήση, που υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει.
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρνει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.  
 
Υποχρεώσεις Επισκέπτη – Χρήστη
Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο σεβόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική και Ευρωπαϊκή καθώς και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατώτερων υποχρεώσεων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε τυχόν ζημιά της από την παραβίαση αυτή. Ειδικότερα, οι χρήστες υποχρεούνται κατά την χρήση του παρόντος Ιστότοπου:
– Να χρησιμοποιούν το περιερχόμενο του Ιστότοπου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπική ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
– Να μην παραπλανήσουν οποιοδήποτε ως προς την προέλευση του περιερχόμενου του Ιστότοπου και να μην βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας.
– Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσαν ή και διαθέσουν περιερχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση του Ιστότοπου από άλλους χρήστες.
 
Αγορά Προϊόντων – Παραγγελίες    
Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που επιλέγει να προβεί σε παραγγελία προς την Εταιρεία, οφείλει να έχει αναγνωρίσει και κατανοήσει την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Παραγγελίας, Αποστολών και Πληρωμών. Η σύνοψη έγκυρης παραγγελίας είναι δυνατή εφόσον ο καταναλωτής είναι δικαιοπρακτικά ικανός, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύνοψη σύμβασης πώλησης.
Στον διαδικτυακό τόπο “galaz.gr” ο επισκέπτης ή χρήστης θα βρει πληροφορίες για τη διαδικασία και τα βήματα έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Με κάθε ολοκλήρωση της παραγγελίας θα σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, ενώ θα ακολουθήσουν αλλά δυο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με τα οποία θα επιβεβαιώνεται ο Πελάτης για την επεξεργασία και ολοκλήρωση της παραγγελιάς (δηλ. αποστολή). 
 
Δικαιώματα Πνευματικής Και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται από το νόμο όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα των τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον παρόντα Ιστότοπο με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και προστατεύονται από την σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στον παρόντα Ιστότοπο, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή μεταφορά, downloading, μεταπώληση ή δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχή – διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιερχομένου με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγραφής άδειας της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.    
        
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “ΓΚΠΔ”), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κάθε επισκέπτης ή χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον διαδικτυακό τόπο / ηλεκτρονικό κατάστημα “galaz.gr” χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Είναι υποχρεωτική κατ’ εξαίρεση η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία στην περίπτωση που ο επισκέπτης ή ο χρήστης θέλει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα ή και να στείλει μήνυμα στο “galaz.gr” ή να πραγματοποιήσει παραγγελία και αγορά προϊόντων, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιαδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Αν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ προβλεπόμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.
Η Εταιρεία εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στον διαδικτυακό τόπο / ηλεκτρονικό κατάστημα “galaz.gr” τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με τον χρήστη, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στη φόρμα επικοινωνίας της σελίδας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και απάντησης στα υποβληθέντα ερωτήματα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο χαρές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της “galaz.gr” που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή του χρήστη είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότησης στα προσωπικά δεδομένα αυτών απαγορεύονται. Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή των χρηστών της έχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οικειοθελώς οι επισκέπτες ή οι χρήστες του Ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Ασφάλεια
Η “galaz.gr” αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της  “galaz.gr” επιτυγχάνεται με την μέθοδο αναγνώρισης χρήστη. Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και ο προσωπικός μυστικό κωδικός ασφάλειας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.
Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα “galaz.gr” δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάξετε το μυστικό κωδικό (password) σας σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να αποφύγετε τη χρήση των ίδιων και ευκολά ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για την δημιουργία μυστικού κωδικού (password).  
Η χρήση του Ιστότοπου από ανηλίκους κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω του Ιστότοπου Δεδομένων Προσωπικού τους Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.Το “” δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου. Το “” έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την τράπεζα “Viva Wallet” μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Viva Wallet” που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 256-bit (Secure Sockets Layer – SSL) και EMV 3DS – 3D Secure. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πλατφόρμας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας. Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην Visa ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης και δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με το “” μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλές.Το “” δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του Ιστότοπου. 
       
Δεσμοί Με Άλλους Ιστότοπους
Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει υπερ – συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δε φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την περιήγηση των χρηστών ή επισκεπτών σε Ιστότοπους τρίτων καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς τους Ιστότοπουε περιεχομένου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της τους σχετικούς συνδέσμους από τον παρόντα Ιστότοπο.  

Cookies
Το “galaz.gr” έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως “galaz.gr“, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγεται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα “galaz.gr“.  
Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Αναγκαία cookies
Τα αναγκαία cookies επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site στους επισκέπτες ή χρήστες, όπως την προθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του “galaz.gr“, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.

– Cookies λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

– Cookies επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του “galaz.gr“.

– Cookies Διαφήμισης
Τα cookies διαφημίσεων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με σας και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics.
Τα cookies analytics είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Start typing and press Enter to search

Καλάθι

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.